YÜKSEK LİSANS // GRADUATE STUDIES

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 3 Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bölümdeki Yüksel Lisans Tez Kataloğuna buradan erişebilirsiniz.

KENTSEL TASARIM KENTSEL PLANLAMA KENTSEL KORUMA VE YENİLEME

Öğrenim süresi (ders aşaması) Yüksek Lisans Programlarında 4 yarıyıl, Doktora Programı 8 yarıyıl olup, her yarıyıl 30 AKTS kredisine karşılık gelmektedir.[1] Af öğrencileri dışında 4 yarıyılda ders aşamasını bitiremeyen yüksek lisans öğrencilerinin ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, 15 MSGSÜ kredisi (zorunlu derslerini kapsayacak şekilde) kendi programından, 6 MSGSÜ kredisi seçmeli ders olarak ve kredisiz Seminer dersini tamamladıktan sonra en az 21 MSGSÜ kredisini tamamlayarak tez aşamasına geçerler.

Her programın YÖK kriterlerini sağlayan sayı ve nitelikte Öğretim Üyesi bulundurması, ayrı amaç ve hedefleri, ortak ve özgün program yeterlilikleri ile yine ortak ve özgün derslerden oluşan ders programları bulunmaktadır.

Tüm programlar için Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışına uygun olarak Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Özgü Yeterlilikler dikkate alınarak özgün program yeterlilikleri oluşturulmuş, program dâhilindeki tüm derslerin detaylı içerikleri ve öğrenme kazanımları belirlenmiştir.

Farabi öğrencileri için not ortalamasının en az 75/100 olması beklenmektedir.

[1] Normal öğrenim zamanı içindeki öğrenciler öğrenim harcından muaftırlar. Normal süreyi aşmış veya af kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için harç bedeli 129 TL olarak belirlenmiştir.

Yürürlükteki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği için tıklayınız.


Başvuru Koşulları:

  1. Yüksek Lisansa başlama ve bilim dalını seçme nedenlerinin belirtildiği bir niyet mektubu
  2. Yüksek Lisans çalışma konusu (Konu, amaç, yöntem ve literatür taramalarını içeren en az 2000 kelimelik bir tez önerisi hazırlanmış olması)
  3. Geçmiş akademik çalışmaları içeren bir portfolyo
  4. 2 adet referans mektubu

Kentsel Tasarım Programı

Kentsel tasarım yüksek lisans programı, Kentsel Tasarım ve Kent Planlama alanlarının kuramsal gelişimi ile kentsel tasarım ve planlama paradigmalarını tarihsel perspektif içinde neden sonuç ilişkileriyle anlayıp, güncel kentsel sorunlar açısından yorumlayarak geleceğe dair vizyon geliştirme ve kamusal politika oluşturma kapasitesini yükseltmek amacına sahiptir.

Programın Amaç / Hedefleri

2018 – 2019 Kentsel Tasarım Güz Ders Programı

2018 – 2019 Kentsel Tasarım Bahar Ders Programı


Kentsel Planlama Programı

Program, genel anlamda mekânı sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel ve ekolojik bağlamlarda ele alarak, mevcut sorunları belirleyen, çözüm önerileri ve modeller oluşturan bireyler yetiştirme amacına sahiptir.

Programın Amaç / Hedefleri

2018 – 2019 Kentsel Planlama Güz Ders Programı

2018 – 2019 Kentsel Planlama Bahar Ders Programı

 

 


Kentsel Koruma ve Yenileme Programı

Program, koruma ve yenileme ile ilgili kuram, yöntem ve tekniklere hakim olarak, bunları uygulayabilecek beceriyi kazandırma amacına sahiptir.

Programın Amaç / Hedefleri

2018 – 2019  Kentsel Koruma Güz Ders Programı

2018 – 2019 Kentsel Koruma Bahar Ders Programı

 


Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisansüstü Programları Danışmanlık Sistemi

MSGSÜ Senato kararı uyarınca bir öğretim üyesinin danışmanlık yapabileceği öğrenci sayısı maksimum 12 olarak belirlenmiştir. Bu sayıya af kapsamındaki öğrenciler dahil değildir.

Tüm lisansüstü öğrencilerine kesin kayıt aşamasından itibaren kayıtlı oldukları lisansüstü programına ve başvuru sırasında belirttikleri tez öneri konusuna uygun bir danışman atanır. Bu süreçte öğretim üyeleri tarafından önceden belirlenmiş çalışma alanları varsa öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin çalışmak istedikleri danışman konusundaki tercihleri alınır ve kotaların uygunluğu ile öğretim üyesinin onayıyla eşleştirme yapılır.

Danışmanlıkta devamlılığın önemine binaen, danışman değişikliği zorunlu olmadıkça tercih edilmez. Öğrencilik sürecinde danışman değişikliği talebi, öğrencinin gerekçeli dilekçesi ile yapılabilir. Talep program sorumlusu tarafından, ilgili öğretim üyelerinin görüşü sorularak değerlendirilir. Öğretim üyeleri de danışmanlık yapmayı bırakmak istedikleri öğrenciler için dilekçe verebilirler, 3 dönem boyunca kayıt yaptırmayan bir öğrenci “danışmanı yok” statüsüne geçer ve yeni kayıt yaptırması aşamasında tekrar danışman atanır.

Sadece kadrolu öğretim üyeleri lisansüstü danışmanlık görevini üstlenebilirler. Öğrenciler tarafından talep edilmeyen bir öğretim üyesine danışmanlık verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Saat ücretli ders veren ve emekli öğretim üyeleri danışmanlık yapamazlar ancak tez izleme komiteleri ve tez jürilerinde yer alabilirler.

Y. Doç. kadrosundaki öğretim üyelerinin doktora danışmanlığı yapabilmesi için en az 5 YL tezi yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Tüm Lisansüstü çalışmalarında 2. danışman belirlenmesi mümkündür.

Bilim Dallarına Göre Lisansüstü Danışmanlık Yapabilecek Öğretim Üyeleri

KENTSEL PLANLAMA BİLİM DALI
Prof. Dr. Fatma ÜNSAL (Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL

Yrd. Doç. Dr. İclal KAYA ALTAY

KENTSEL TASARIM BİLİM DALI
Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN (Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Pelin GÖKGÜR
Yrd. Doç. Dr. Bilge ULUSAY ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Dilek AKTÜRK
Doç. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ
Öğr. Gör. Dr. İnci ŞAHİN OLGUN
KENTSEL KORUMA VE YENİLEME BİLİM DALI
Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN (Bilim Dalı Başkanı)
Doç. M. Rıfat AKBULUT
Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBEY
Yrd. Doç. Dr. Sibel GÜRSES SÖĞÜT

BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Murat C. YALÇINTAN
Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. A. Erdem ERBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Levent ÖZAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Tansel ERBİL
Doç. Dr. Besime ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Hale MAMUNLU

 


Comments are closed.