ŞEHİRCİLİK DOKTORA // PHD STUDIES

2018 – 2019 Güz Dönemi Doktora Ders Programı

2018 – 2019 Bahar Dönemi Doktora Ders Programı

Doktora Programı; kentsel çalışmalarla ilgili seçilen bir uzmanlık alanında yapılmış akademik çalışmalara, mevcut politikalara ve uygulamalara ve şehircilik konularıyla ilişkili olan yasal mevzuata derinlemesine hakim olan;
mevcut mekânsal plan ve projeleri, eylem planlarını, kentsel politikaları objektif değerlendiren, eleştirel düşünebilen ve alternatif öneriler sunabilen;
şehircilik konularına ilişkin gündemleri izleme, analiz etme, yorumlama, anlaşılır ve etkileyici biçimde ifade etme yeteneğine sahip uzmanlar yetiştirmek için gerekli akademik ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları:

  1. Doktoraya başlama nedenlerinin açıklandığı bir niyet mektubu.
  2. Doktora çalışması konusu (Konu, amaç, yöntem ve literatür taramalarını içeren en az 5000 kelimelik bir tez önerisi hazırlanmış olması)
  3. Geçmiş akademik çalışmaları içeren bir portfolyo.
  4. 2 adet referans mektubu.
Program Yeterlilikleri (PY)
1 Mesleğinin kamu yararını temel alan toplumsal bir hizmet ürettiğinin bilincinde olmak
2 Farklı kurum, topluluk ve disiplinlerin bakış açısı ile kentten beklentilerine ilişkin çelişkileri anlamak, farklı talepleri kentin lehine yorumlama becerisini göstermek
3 Mesleğinin disiplinlerarası işbirliğine dayanan yapısına yönelik olarak bireysel ve grup çalışmalarında etkin rol almak, sorumluluk üstlenme becerisine sahip olmak
4 Derinlemesine, uzmanlık alanlarına yönelik kaynak araştırması yapabilmek ve bu teorik çerçeveyi etkin araştırma yöntemleri kullanarak uygulamaya dönüştürmek
5 Kentsel gelişim ve değişim süreçlerini kavramak ve değerlendirebilecek kuramsal bilgi birikimine sahip olmak, bu bilgiyi uygulama alanında kullanabilmek
6 Mekânı sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel ve ekolojik bağlamlarda ele alarak, mevcut sorunları belirlemek, çözüm önerileri ve modeller oluşturmak
7 CBS, istatistiksel analiz programları, görselleştirmeye yönelik programlar başta olmak üzere enformasyon teknolojilerinin getirdiği olanaklar ile kendi uzmanlık alanında kullanma ve model geliştirme konusunda donanımlı olmak
8 Belirsizlik ve risk faktörlerini değerlendirerek mekânsal risk analiz ve sentezlerini gerçekleştirebilmek, planlama aşamasında bu girdilerden yararlanabilmek
9 Değerlendirilen akademik çalışmalar ve uygulamalar ışığında özgün bir araştırma konusu belirleyebilmek, bu konuda uluslararası kaynak taramalarıyla kavramsal bir altyapı hazırlayabilmek, uygun araştırma yöntemlerini kullanarak nitelikli, akademik değere sahip özgün bir çalışma ortaya koyabilmek
10 Uzmanlık alanına ilişkin gelişmeleri izleyebilecek ve uluslararası alanda meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek
11 Planlama ile ilgili kuram, yöntem ve tekniklere hakim olmak, bunları uygulayabilecek beceriyi kazanmak
12 Kentsel çalışmalarla ilgili seçilen bir uzmanlık alanında yapılmış akademik çalışmalara, mevcut politikalara ve uygulamalara hâkim olmak
13 Şehircilik konularıyla ilişkili olan yasal mevzuata derinlemesine hâkim olmak
14 Mevcut mekânsal plan ve projeleri, eylem planlarını, kentsel politikaları objektif değerlendirmek, eleştirel düşünebilmek ve alternatif öneriler sunabilmek
15 Şehircilik konularına ilişkin gündemleri izleme, analiz etme, yorumlama, anlaşılır ve etkileyici biçimde ifade etme yeteneğini kazanmak

//

Comments are closed.